PLa d'obertura de centre

 Pla d'obertura del curs 20020-2021

Per reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Que no siguin o hagin estat positius per al SARC-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia, altament recomanable.
 • En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV 2 es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència-, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la COVID-19: Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. Malalties cardíaques greus. Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors). Diabetis mal controlada. Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
 • També han d’informar a la Llar de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb la Llar davant de qualsevol incidència.
 • Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar a la Llar.
 • En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.
Per assistir a la Llar cal que l’infant porti:
 • Esmorzar (haureu de portar tot el necessari des de casa p.ex. si és un iogurt haureu de portar la cullera)          
 • Ampolla d’aigua individual         
 • Sabates per estar a la llar.
 • No estan obligats a portar mascareta
Les principals mesures de protecció són les següents:

-        Rentat de mans sistemàtic, es tracta d’una de les mesures de protecció més importants.
Els infants es rentaran les mans;
A l’arribada i a la sortida de la Llar
Abans i després de l’esmorzar
Abans i després d’anar al wc
Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)
Després de tossir, mocar-se o esternudar
-  Com a mínim una vegada cada 2 hores. 
 
  
 
Entrades i sortides
 
-          Cada infant disposarà d’un espai de 4m2.
-          Es recomana dur a terme les activitats al pati.
-          Respecte el calçat: a l’arribada a l’escola els nens i nenes s’hauran de canviar les sabates per unes       d’ús exclusiu per la Llar (demanem si us plau que siguin de fàcil posar i treure tipus “crocs”).
-          La bata serà obligatòria per cada dia i s’haurà de rentar cada dia també (la neteja d’aquesta la farem directament a la Llar per evitar oblits).
1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre:

Docents
4
Personal PAS
1

 
2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:
 

Edat

Número d’infants

16 setmanes- 1any

5

1 any

10

2 anys

83.-  Organització de la jornada 9h a 17h:
És un espai específic per a l’alumnat del primer cicle d’educació infantil (1-3) )
S’organitza de 9h a 17h de la següent forma(1):

Grups
(Núm alum)
Docent de referència
Aula
Hora entrada
Hora sortida
Esbarjo
A(10)
Carme(Mestra)
La selva
9 a 9:30
17h
10h30 a 12h
B(10)
Yolanda (TEI)
La Granja
9 a 9:30
17h
10h30 a 12h
C(10)
Agnès (TEI)
Els follets
9 a 9:30
17h
10h30 a 12h

  
  

                                      

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.