dimecres, 27 de maig de 2020

REOBERTURA LLAR


Us informem que el proper dilluns dia 1 de juny la llar tornarà a obrir les seves portes.

Seguint les instruccions del Departament d’Educació sobre la reobertura de les Llars d’infants, cal tenir en compte que el retorn al centre de l’alumnat és totalment voluntari.

Es prioritzarà el retorn presencial a la Llar de l’alumnat amb situació econòmica de major vulnerabilitat i pares o mares els quals necessitin la Llar com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar.
Les famílies que portin els infants a la Llar, hauran d’enviar per correu electrònic (dracblancdeger@gmail.com) dos documents signats que trobareu adjunts en el mail, sent la data màxima per enviar-ho el 27 de maig.
Les Llars d’infants podran obrir amb un màxim de 10 infants per espai.
En cap cas s’obriran els grups de 0-1 anys, que és el grup més vulnerable degut a la immaduresa del sistema immunitari d’aquest alumnat.

Per reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Que no siguin o hagin estat positius per al SARC-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia, altament recomanable.
 • En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV 2 es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència-, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la COVID-19: Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. Malalties cardíaques greus. Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors). Diabetis mal controlada. Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
 • També han d’informar a la Llar de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb la Llar davant de qualsevol incidència.
 • Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar a la Llar.
 • En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

No hi haurà servei de menjador
L’horari de la Llar serà de 9:00h a 13:00h.
Les entrades i sortides a la Llar seran esglaonades.

Per assistir a la Llar cal que l’infant porti:
 •          Esmorzar (haureu de portar tot el necessari des de casa p.ex. si és un iogurt haureu de portar la cullera)
 •           Ampolla d’aigua individual
 •           Sabates per estar a l’escola
 •           No estan obligats a portar mascareta


Mesures específiques per les Llars d’infants

Les principals mesures de protecció són les següents:

-        Rentat de mans sistemàtic, es tracta d’una de les mesures de protecció més importants.
Els infants es rentaran les mans;
ü  A l’arribada i a la sortida de la Llar
ü  Abans i després de l’esmorzar
ü  Abans i després d’anar al wc
ü  Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)
ü  Després de tossir, mocar-se o esternudar
ü  Com a mínim una vegada cada 2 hores.

-          Entrades i sortides.
       Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada en intervals de 5-10minuts.
-          Cada infant disposarà d’un espai de 4m2.
-          Es recomana dur a terme les activitats al pati.
-          Respecte el calçat: a l’arribada a l’escola els nens i nenes s’hauran de canviar les sabates per unes       d’ús exclusiu per la Llar (demanem si us plau que siguin de fàcil posar i treure tipus “crocs”).
-          La bata serà obligatòria per cada dia i s’haurà de rentar cada dia també (la neteja d’aquesta la farem directament a la Llar per evitar oblits).


Pla d’obertura juny 2020
Centre: Llar d’infants El Drac Blanc de Ger
 
 
El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020,  estableix que cada centre educatiu elabori el seu Pla d’Obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de l’admissió dels alumnes.
Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura.
Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes.Data d’informació al Consell Escolar:  22 de maig de 2020
1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre:

Docents
4
Personal PAS
1


2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre:

1 any
4
2 anys
10

3.-  Organització de l’acollida de 9h a 13h:
És un espai específic per a l’alumnat del primer cicle d’educació infantil (1-3) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo (Han de presentar un full de Declaració responsable)
S’organitza de 9 a 13h de la següent forma(1):

Grups
(Núm alum)
Docent de referència
Aula
Hora entrada
Hora sortida
Esbarjo
A(10)
Carme (Mestra)
La selva
9 a 9:20
12:40 a 13h
10h30 a 12h30
B(10)
Yolanda (TEI)
La Granja
9 a 9:20
12:40 a 13h
10h30 a 12h30
C(10)
Agnès (TEI)
Els follets
9 a 9:15
12:45 a 13h
10h30 a 12h30

  
  

                                     DESINFECCIÓ AMB AIGUA OZONITZADA

A la llar entre totes les mesures que  pendrem, la més destacable és la desinfecció de tot el centre amb l'aigua ozonitzada.
Aquest mètode no s'ha de confondre amb l'aire ozonitzat. L'aigua ozonitzada fa molt temps que s'utlitza i està regulada en l'àmbit de  l'hosteleria, en centres esportius, residències d'avis  i en centres sanitaris com la Mútua de Terrassa  i la clínica Quirón.


VIDEO

divendres, 8 de maig de 2020

El calendari de la preinscripció pel curs 2020-2021 s'ha vist afectat per l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19


   
Book titled 'Un dia a la llar'Read this book made on StoryJumper